0

Ostukorvis pole tooteid.

Liisi järelmaksu pakkujaks ehk krediteerijaks on OÜ Koduliising (reg. kood 10892531). Aadress: Posti 30, Haapsalu 90504, infotelefon 675 5055, e-post info@liisi.ee 


Liisi järelmaksuga ostmiseks peab ostu kogumaksumus olema suurem kui 100 Eurot. Liisi järelmaksu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalise elamisloaga elavad inimesed. Järelmaksuga ostmiseks on vajalik OÜ Koduliising nõusolek. Järelmaksu perioodiks on võimalik valida 1 kuni 48 kuud. Järelmaksu esimese sissemakse suuruseks saate valida 5 kuni 70 protsenti ostetava kauba väärtusest. Minimaalne järelmaksu kuumakse suurus on 7 Eurot. Järelmaksuga ostmiseks on vaja täita Liisi järelmaksu taotlus. Järelmaksu lepingutasu puudub. Liisi Järelmaksu intressid on seotud ostu maksumusega:

- ostukorvi maksumus kokku kuni 130 eurot – järelmaksu intress 20 % aastas sõltumata lepingu pikkusest

- ostukorvi maksumus 130.01 eurot kuni 640 eurot on intress 19% aastas sõltumata lepingu pikkusest

- ostukorvi maksumus 640.01 eurot kuni 10 000 eurot on intress 18% aastas sõltumata lepingu pikkusest

Liisi Järelmaksu intress arvutatakse kauba soetusväärtuselt.

Krediidikulukuse määr
Näide. Tarbija saab krediiti 1000 euro väärtuses. Kui kogu krediidikulu ehk summa, mis kuulub tagasimaksmisele on 1200 eurot ja tarbija maksab pärast krediidi kättesaamist selle tagasi ühekordse tagasimaksena 18 kuu pärast, siis krediidikulukuse määraks on 12,92%.

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused kehtivad alates 21.08.2012. a.

1. MAKSETE TEGEMINE, TASUDE ARVESTAMINE JA KULUDE HÜVITAMINE

1.1. MAKSETE TEGEMINE

1.1.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimaksed, Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks - (edaspidi ühiselt: Maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha (edaspidi: Raha) on üle antud Laenuandja käsutusse, st on laekunud Laenuandja konto(de)le Pangas või tasutud sularahas Laenuandjale.

1.1.2. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, arvestatakse makstuks summad: - esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; - teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks; - kolmandas järjekorras intressi katteks; - neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

1.2. INTRESSI JA MUUDE TASUDE ARVESTAMINE

1.2.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Intressi Lepingus sätestatud tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 365-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokku lepitud intressimäärast.

1.2.2. Lisaks Intressile kohustub Laenusaaja tasuma muud Lepingust tulenevad tasud.

1.3. LAENUANDJA KULUDE HÜVITAMINE

1.3.1. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kulud, mis on ette nähtud Lepingus.

1.3.2. Laenuandja on kohustatud kandma Lepingu täitmise, tagatis(t) seadmise, registreerimise, muutmise, lõpetamise, kindlustamise, hoidmise, valitsemise, korrashoiu ja võla katteks müümise kulud.

1.3.3. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjale viivitamatult hüvitama Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise tõttu Laenuandjale tekkinud kulutused pärast Laenuandja poolt vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõude esitamist.

1.3.4. Kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab Laenuandja Laenusaajale kirjaliku teate Lepingu rikkumise kohta, on Laenuandjal õigus nõuda iga vastava teate saatmisel menetluskulu kuni 32 eurot.

1.4. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu tagasimakseid tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud intressimäärast lähtuvalt ja/või kui muutuvad muud viivisemäära reguleerivad seadusesätted, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist seaduses lubatud maksimaalses määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab Laenu või Laenu osa tagastamise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval. Äriühingult, majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt Laenusaajalt on Laenuandjal õigus nõuda viivist 0,25% päevas tasumata summadelt kuni nende tegeliku tasumise päevani.

1.5. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut maksete tegemisega mitteseotud Lepingus toodud kohustust, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi kuni 5% (viie protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuse ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

2. LAENUANDJA ÕIGUSED LAENU VÄLJAMAKSETE TEGEMISEL

2.1. Laenuandjal on õigus keelduda Laenu või Laenu osa Laenusaaja käsutusse andmisest, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:

a) Laenu väljamaksete tegemiseks Laenusaaja poolt esitatud dokumentide õigsus ja vastavus Lepingu tingimustele vajab täiendavat kontrolli, kuni vastava kontrolli teostamiseni mõistliku aja jooksul;

b) Lepingus sätestatud Laenu väljamaksmise eeltingimused ei ole täielikult täidetud ja/või Laenu väljamaksmise periood on lõppenud;

c) Laenusaaja ei täida kohaselt üht või mitut Lepingust, Lepingu täitmise tagamiseks sõlmitud tagatislepingutest või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja või kolmandate isikute ees, ja Laenuandja on teatanud Laenusaajale kirjalikult tähtaja rikkumise kõrvaldamiseks ja Laenusaaja ei ole teates märgitud tähtaja jooksul lõpetanud vastava(te) kohustus(t)e rikkumist;

d) Laenusaaja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Laenuandjaga sõlmitud Lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi ja/või muu makse tasumise kohustust;

e) Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara väärtus on langenud rohkem kui viiendiku võrra selle väärtusest pantimise hetkel või tagatis(t)ega tagatavad kohustused on suurenenud vähemalt ühe viiendiku võrra nende suurusest tagatis(t) seadmise hetkel, mille tulemusena on panditud vara väärtuse suhe Laenuandjale tagastamata Laenu ja täitmata maksekohustustesse muutunud väiksemaks võrreldes pantimise hetkega ning Laenusaaja või Lepingu täitmise tagamiseks pandi seadnud isik ei ole Laenuandja määratud tähtpäevaks seadnud uusi tagatisi vähemalt ulatuses, mis kompenseerib tagatis(t)e väärtuse vähenemise või kohustuste suurenemise;

f) Lepingu täitmise tagamiseks seatav hüpoteek või pant ei ole kantud kinnistusraamatusse või seaduses ettenähtud registrisse ning sellise kande vajalikkus on Lepingust tulenevalt Laenu või Laenu osa väljamaksmise eeltingimuseks;

g) Lepingu täitmise tagamiseks seatud vara suhtes ostueesõiguse teostamise tähtaeg ei ole möödunud ning selle tähtaja möödumine on Lepingust tulenevalt Laenu või Laenu osa väljamaksmise eeltingimuseks;

h) Laenusaaja ei ole esitanud Laenuandjale tagatisvara väärtuse määramist võimaldavat hindamisakti ja/või Lepingus nimetatud muid dokumente või on Laenuandjale esitatud hindamisaktides või dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.

3. LAENUSAAJA KOHUSTUSED

3.1.TEABE ESITAMISE KOHUSTUSED

Laenusaaja kohustub:

a) teatama Laenuandjale viivitamatult arvates sellekohase teabe laekumisest kirjalikult temale teada olevast Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täitevõi pankrotimenetlusest;

b) teatama Laenuandjale viivitamatult kirjalikult oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi muudatustest;

c) esitama Laenuandjale määratud tähtpäevaks hindamisakti, mille on koostanud Laenuandja aktsepteeritud hindaja või muu dokumendi Lepingu täitmise tagatis(t)e või muu asjaolu kohta, juhul kui Laenuandja on sellekohase nõudmise esitanud;

d) teatama Laenuandjale viivitamatult Lepingu täitmist tagava vara suhtes kindlustusjuhtumi toimumisest.

4. LAENUSAAJA ÕIGUS ENNETÄHTAEGSELE TAGASIMAKSMISELE

4.1. Laenusaajal on õigus Lepingu alusel saadud Laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult või e-posti teel ette vähemalt 10 (kümme) päeva.

4.2. Laenuandjal on õigus nõuda hüvitist 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidisummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta.

4.3. Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on Laenusaajale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma Laenuandja nõusolekuta.

5. LAENUANDJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS

5.1. Laenuandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, st. Lugeda kogu tagastamata Laenu tagastamise, Intressi tasumise ja Lepingust tulenevate muude maksete täitmise tähtajad saabunuks ja nõuda Laenusaajalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Laenuandja kasuks Laenuandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, kui enne Laenutähtpäeva ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

a) Laenusaaja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Laenuandjaga sõlmitud lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi tasumise kohustust ja Laenusaaja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega, ja Laenuandja on andnud Laenusaajale kirjalikult vähemalt kahenädalase tähtaja viivitatud makse(te) tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ja kui Laenusaaja ei ole Laenuandja eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud.

b) Lepingu täitmise tagamiseks panditud vara väärtus on laengenud rohkem kui viiendiku võrra selle vara väärtusest pantimise hetkel ning pandi seadnud isik ei ole Laenuandja määratud tähtpäevaks seadnud uusi tagatisi, mis kompenseeriks esialgse tagatise väärtuse vähenemise.

c) Laenusaaja on Laenuandjale esitatud dokumentides edastanud teavet, mis ei vasta tõele.

5.2. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi kuni 30% laenusummast.

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

a) Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

b) Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat;

c) Poolte volitatud esindajaid;

d) Laenuandjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel;

e) Isikuid, kellele Laenuandja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja

f) Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

6.2. Punktis 6.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 6.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik(ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh. võla suuruse) kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele - lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1. Leping jõustub selle omakäelisel allakirjutamisel Poolte või Poolte esindajate poolt.

7.2. Leping lõpeb, kui Laenusaaja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Laenuandja ees, st tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu ja tasunud muud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.

7.3. Lepingust taganemine või Lepingu ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud Lepingu alusel enne Lepingust taganemist või Lepingu ülesütlemist.

8. KOHALDATAV SEADUS JA KOHTUALLUVUS

8.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

8.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus vaidluse algataja valikul kas Eesti kohtus või Tallinna Vahekohtus (Mittetulundusühing Tallinna Vahekohus, registrikood 80330823, www.tallinnavahekohus.ee, edaspidi Vahekohus).

8.3. Juhul, kui on algatatud menetlus maakohtus, ei saa Pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks Vahekohtusse. Juhul, kui on algatatud menetlus Vahekohtus, ei saa Pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks maakohtusse.

8.4. Vaidluse lahendamise korral Vahekohtus lähtuvad Pooled alljärgnevast:

8.4.1. Vaidluse lahendab üks vahekohtunik. Vahekohtuniku määrab juhatus vahekohtunike nimekirjast vastavalt avalduste laekumise järjekorrale, andes iga järgneva lahendamist vajava avalduse vahekohtunike nimekirjas olevale järgmisele vahekohtunikule. Juhul, kui Vahekohtule esitatakse ühe hageja poolt mitu samaliigilist hagi, võib need lahendada üks vahekohtunik.

8.4.2. Vahekohtu kokkulepe hõlmab ka nõustumist Vahekohtu reglemendis ettenähtud menetlusreeglitega. Reglemendi muutumisel kuulub kohaldamisele menetlustoimingu tegemise ajal kehtiv reglement. Reglemendis reguleerimata küsimustes määrab vahekohtunik oma korraldustega õiglase, mõistliku aja jooksul ja võimalikult väikeste kuludega läbiviidava menetluse. Vahekohtumenetlus toimub kirjalikus menetluses eesti keeles.

8.4.3. Kõik teated toimetatakse kätte lepingus märgitud aadressil või teisele Poolele hiljem teatatud aadressile. Kui Poole või teadet vastu võtma õigustatud isiku tegutsemis-, elu- või asukoht ei ole teada, loetakse teade Poolele kättetoimetatuks päevast, mil Pool või teadet vastu võtma õigustatud isik oleks selle kätte saanud tavalise kättetoimetamise korral tähitud kirjaga või muul saabumist tõendaval viisil tema viimati teadaoleval aadressil.

8.4.4. Pooled lepivad kokku, et Vahekohus teeb otsuse resolutsioonotsusena ilma kirjeldava ja põhjendava osata. Poolel, kes soovib vaatamata vahekohtuniku seisukohale motiveeritud otsust, on võimalik esitada vastav taotlus ja tasuda täiendav vahekohtulõiv motiveeritud otsuse taotluselt. Vahekohtu otsus jõustub selle tegemise päeval. Vahekohtu otsusel on Poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel.

8.4.5. Vahekohtu menetluskulud kannab vaidluse kaotanud Pool või vastavalt hagi rahuldamise proportsioonidele kumbki Pool.

8.4.6. Vahekohtu otsus on lõplik ja kuulub viivitamatule täitmisele. Pool ei saa vaidlustada Vahekohtu otsust väljaarvatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud menetluspõhimõtete rikkumise alusel.

9. LEPINGU EKSEMPLARID

Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

MEHKA LIISING - tingimused

Mehka Eesti OÜ pakub oma tooteid ka järelmaksuga. Kui oled sobivad tooted välja valinud ning soovid maksta osade kaupa, siis pöördu meie spetsialistide poole. Teeme Sulle sobiva järelmaksupakkumise. Vastuse sinu taotlusele anname vaid mõne hetke möödudes.

NÕUDMISED KLIENDILE

• Kliendi vanus 21 – 71 eluaastat

• Sissetulek alates 240 eurost (palk, pension, vanemahüvitis)

• Eesti Vabariigi kodakondsus või kehtiv elamisluba järelmaksulepingu lõppemiseni.

• Arvelduskonto olemasolu ühes järgmistest panka(e-arve saatmiseks): Swedbank, SEB pank, Danske Bank, Nordea pank, Eesti  Krediidipank, LHV pank.

 

JÄRELMAKSU TINGIMUSED

• Kauba maksumus 100 - 4000 EUR`i  (ühe järelmaks lepinguga saab osta ühe või mitu toodet).

• Kauba maksumus 4001 – 10 000 EUR`i  (kohustuslik esitada 6 kuu pangaväljavõte aadressile info@inbank.ee)

• Intressimäär 8,9 % aastas, arvestatuna ostusummast

• Lepingutasu on 0 EUR`i

• Haldustasu 0,9 EUR´I kuus

• Tagasimakse periood 4-48 kuud

• Sissemakse alates 0 EUR

• Igakuiste osamaksete tasumise tähtpäev 12. Kpv

 

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Tutvu teenuse tingimustega Mehka Eesti OÜ klienditeenindaja juures, vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Lepingueseme hind kohe tasudes (netohind) on 2500 €. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 18,37 % aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 2500€, sissemakse 0%, lepinguperiood kuudes 24, fikseeritud intressimäär aastas 8,9% arvestatuna ostusummalt, lepingutasu 0€, igakuine haldustasu 0,9€,  igakuine osamakse 123,99€. Krediidi kogukulu  2975,57€. Krediidiandjaks on Inbank AS.

Theme setting
Theme Color
Menu style
Töötlen päringut...
Palun oodake...