0

Ostukorvis pole tooteid.

 1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi kestel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid(v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid. 

Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga. 

2. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.

3. Kui toote kasutaja on eraisik ja kasutab toodet isiklikuks otstarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui toodet kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused teie ja müüja vahel sõlmitud lepingust.

4. Tootele paigaldatud neljataktilise mootori garantiiperioodi määrab eraldi mootori tootja. Garantiitingimusi vaata mootori kasutusjuhendist.

5. Garantii andja tugines käesolevas dokumendis kirjeldatud garantii andmisel faktile, et ostja antud teave toote kasutusotstarbe (isiklikuks või kommertskasutuseks) kohta vastab tõele. Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada või muuta ühepoolselt garantiitingimusi, kui ilmneb, et toodet on kasutatud muul viisil kui see, mille ostja on toote ostuhetkel saadud garantiivormil teatanud ja allkirjaga kinnitanud.

6. Kaebused toote kvaliteedi kohta lahendatakse ning garantiiremont teostatakse pärast seda, kui olete toote toonud Husqvarna volitatud teenindustöökotta. Teie nõudmisel ja vastava lepingu sõlmimisel teenindustöökojaga võite Husqvarna traktorid ja raiderid toimetada diagnostika- ja remontöödeks teenindustöökotta töökoja kulul. See tingimus kehtib ainult tehasedefektidest tingitud garantiitööde korral. Muul juhul toimetab ostja toote töökotta omal kulul või oma vahenditega.

7. Toode võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse töökotta komplektsena koos täidetud ja kehtiva garantiidokumendiga. Tootel vea ilmnemisel, palun lõpetage kohe seadme kasutamine ja toimetage toode volitatud teenindustöökotta seisundis, milles see oli vea ilmnemise ajal.

8. Müüja ja garantii andja ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjustuste või kaudsete kulude tasumise eest, välja arvatud juhtudel, kui kohalikud seadused sätestavad teisiti.

9. Garantiitingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:
• toote seerianumber on eemaldatud,välja vahetatud või pole loetav;
• toodet pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis olevaid kasutus-, hooldus-, transpordi- ja hoidmisjuhiseid pole järgitud;
• kasutaja ei teavitanud müüjat või teeninduskeskust tootel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põhjustades sellega seadmele lisakahjustusi;
• hooldustöid pole tehtud (kütuse- ja õhufiltrite vahetamine, silindri jahutusribide puhastamine jms. kasutusjuhendis määratletud tööd);
• toodet on remonditud ja reguleeritud või toote konstruktsiooni muudetud selleks mittevolitatud teenindustöökojas;
• kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määret;
• remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid,rihmad jne);
• toodet on rendile antud;
• toode ei kuulu enam selle esmaostjale;
Kasutage garantiiajal ainult Husqvarna, Jonseredi või UPM originaalõlisid ja määrdeid!

10. Liikuvate detailide (lõikeseade, rihm, sidur, filter jne) loomulikku kulumist ei loeta defektiks ning see ei kuulu garantii alla.

11. See garantii tagab teile spetsiaalsed juriidilised õigused ega piira ühtki muud tarbija juriidilist õigust.

Garantii saab kinnitada ja garantiitöid teostada üksnes volitatud teenindustöökoda Husqvarna Eesti OÜ. Teenindustöökodade kontaktandmed leiate aadressilt: www.husqvarna.ee või telefonilt +372 665 0012.
Soovitused kasutajale
1. Soovitame tuua toote Husqvarna volitatud teeninduskeskusse vähemalt korra aastas; kui toodet kasutatakse intensiivsemalt, siis sagedamini.
2. Maksimaalse kasutusea ja töökindluse tagamiseks soovitame toodet hooldada Husqvarna volitatud hooldus- ja remonditöökojas. Husqvarna volitatud töökojad läbivad pidevalt uusi koolitusi ning kasutavad õigeid tööriistu ja seadmeid. Nad annavad professionaalset nõu teie toote kasutamise ja hooldamise kohta.

NÕUSOLEK ANDMETE TÖÖTLEMISEKS 
Ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste ja käesolevate garantiitingimuste täitmiseks peame töötlema Teie andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi ja/või ettevõtte nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadress. Olete need andmed müüjale andnud vabatahtlikult meie toodete ostmise hetkel. Me ei kogu või nõua Teid puudutavat infot ühegi kolmanda osapoole käest. Teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse Husqvarna AB (posti aadress: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden; ph. no.: +46 (0)36 14 65 00) hallatavas elektroonilises keskandmebaasis Rootsis. Nimetatud andmebaasile pääsevad ligi Husqvarna gruppi kuuluvad ettevõtted ja Husqvarna volitatud müügiesindajad. Olemasolevaid andmed ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks. Eeldusel, et olete allpool andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks, võime andmeid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks ning edastada teie andmed selleks otstarbeks meie partneritele. Samuti võime kasutada teie e-posti aadressi kommertsteadete saatmiseks. 
Käesolevaga kinnitame, et töötleme esitatud andmeid vastavalt kohalikes seadustes kehtestatud andmekaitsenõuetele. Teil on õigus iga hetk loobuda oma nõusolekust andmete töötlemiseks eelmainitud viisidel (reserveerime endale siiski õiguse kasutada teie andmeid ostu-müügilepingust ja käesolevatest garantiitingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks), samuti nõuda andmete uuendamist, parandamist või kustutamist. Palume teil esitatud andmete muutumisest Husqvarnat koheselt teavitada. Andmete töötlemist, sh nende uuendamist, parandamist, kustutamist ja seega andmete töötlemise lõpetamist vms puudutavad nõuded palume saata garantiilepingu väljastajale või: Husqvarna Eesti OÜ, Valdeku 132, Tallinn, 11216 Telefon: +372 665 0012, 
+372 665 0005, e-post: info@husqvarna.ee
Theme setting
Theme Color
Menu style
Töötlen päringut...
Palun oodake...